Ondersteuning

Leerlingen volgen in hun ontwikkeling

Wij volgen de kinderen nauwkeurig. In de onderbouw wordt regelmatig geobserveerd. In de midden – en bovenbouw wordt gebruik gemaakt van de methode gebonden toetsen, de Cito toetsen en de observaties van de leerkrachten. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we het programma SCOL (Sociale Competentie ObservatieLijst) om de leerlingen ook op dit gebied goed te kunnen volgen.

Ondersteuning in de klas

In elke klas zitten kinderen die extra aandacht nodig hebben, omdat de ontwikkeling anders verloopt. Als een kind op onze school extra zorg nodig heeft, dan zal de groepsleerkracht in de eerste plaats proberen om het kind zelf zo goed mogelijk te ondersteunen. Wanneer dit niet voldoende helpt, dan zal de leerkracht de leerling bespreken met de intern begeleider.
De zorg wordt zoveel mogelijk in de groep gegeven. De leerkracht geeft de leerling extra instructie, past de leerstof aan of stemt zijn/haar pedagogische aanpak af op het kind. 
Onderwijsassistenten hebben in samenwerking met- en onder regie van de leerkracht een rol in de ondersteuning van leerlingen.

Onderwijsadviseur

Lukt het ons niet om het kind voldoende hulp te bieden, dan kan een beroep worden gedaan op de onderwijsadviseur die gekoppeld is aan de school. De onderwijsadviseur bekijkt samen met de leerkracht en intern begeleider van de school welke onderwijsondersteuning een leerling nodig heeft.

Samen met ouders en kind

De samenwerking met ouders en kind over de zorg rondom het kind, vinden wij zeer belangrijk. De driehoek school-ouders-leerling is cruciaal voor een optimale ontwikkeling van het kind. Daarom gaat school altijd met ouders/verzorgers en het kind in gesprek om af te stemmen welke hulp gewenst en mogelijk is.

Ons doel is dat elk kind aan het einde van zijn of haar schoolloopbaan binnen Proloog kan zeggen: "Ik word wie ik ben!"'

Voor meer informatie omtrent de visie van Proloog op passend onderwijs verwijzen wij u naar onderstaande brochure:

Passend onderwijs Proloog

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een openbaar Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie