Schooltijden

We werken met een continurooster op De Vosseburcht. Dit betekent dat alle kinderen ook tussen de middag op school blijven.

De schooltijden zijn elke dag van 08.30 tot 14.15 uur.

Vanaf 08.20 uur is de school open en kunnen de kleuters naar binnen. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan naar binnen. Om 08.30 uur gaat de 2e bel en start de les. We verwachten dat alle leerlingen dan in de klas zitten.

De eerste schooldag na de zomervakantie zijn de ouders van alle groepen, indien gewenst, welkom om hun kind in de klas te brengen.

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een openbaar Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie