Medezeggenschapsraad  (MR)

Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Dat is in de wet geregeld.  De medezeggenschapsraad wil mede vorm geven aan het beleid op De Vosseburcht en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en medewerkers om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en medewerkers te creëren en te behouden.

Dit doet de MR door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • met de achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op De Vosseburcht beïnvloeden.

Een MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De grootte van de MR hangt af van de grootte van de school. Op onze school bestaat de MR uit 3 leerkrachten en 3 ouders.

Wie zitten in de MR van de Vosseburcht
  • Marijke Spandaw (ouder)
  • Marieke Oevering (ouder)
  • Merel Laferte (ouder)
  • Marian de Jong (leerkracht)
  • Ilse van der Veen (leerkracht)
  • Nico Wierstra (leerkracht)
Welke invloed heb je in de MR?

Je vraagt je misschien af wat je als ouder te zeggen hebt in de MR. Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp over het beleid van de school ter sprake brengen. Wat we niet bespreken, zijn problemen met individuele leerlingen of leerkrachten. Hiervoor kun je altijd terecht bij de betreffende leerkracht of bij de directeur.

Heb je een punt voor de MR?

Wanneer je als ouder zaken hebt waar je zorgen of ideeën over hebt, dan kun je deze op de agenda laten zetten. Hiervoor kun je rechtstreeks contact zoeken met de MR via mailadres: VosseburchtMR@proloog.nl
Je kunt ook één van de zittende ouders of leerkrachten aanschieten. We geven je natuurlijk een terugkoppeling van je ingebrachte punt na de eerstvolgende vergadering.

 

Onze vergaderingen

 

We vergaderen ongeveer zes keer per jaar. 

Wat doet de MR?

De MR heeft instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid over allerlei zaken die met het reilen en zeilen van de school te maken hebben. Dit is vastgelegd in de WMS (wet medezeggenschap scholen).
Instemmingsbevoegdheid kan bij bijvoorbeeld: het schoolplan en de schoolgids.  Adviesbevoegdheid heeft de MR bijvoorbeeld bij huisvesting van de school en over hoe de voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd.

 

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een openbaar Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie