Verlof

Kinderen vanaf vijf jaar vallen onder de leerplichtwet, waardoor zij wettelijk verplicht zijn naar school te gaan. De leerlingen hebben, verspreid over het schooljaar, een vastgesteld vakantieschema. Buiten de schoolvakantie mag u uw kind niet meenemen op vakantie.

Lees hier over leerplicht.

Wilt u vrij vragen voor uw kind buiten de reguliere schoolvakanties of vrije dagen? Gebruik dan het juiste verlofformulier (zie teksten hieronder).

Vrij voor bijzondere omstandigheden

Mocht u vanwege een (dwingende) reden vrij willen vragen, bijvoorbeeld voor een feestelijke of droevige gebeurtenis in de familie? Dan mag de schooldirecteur de ouders toestemming geven een extra verlofdag(en) op te nemen.

Download hier het formulier voor aanvraag verlof vanwege bijzondere omstandigheden.

U vult het formulier in en levert dit, indien mogelijk, ruim van te voren in bij de directie. De schoolleiding bepaalt of het verlof wel of niet wordt toegekend.

Vrij buiten de schoolvakanties

Bent u vanwege uw werk (bijv. u hebt een horecabedrijf of werkt in de agrarische sector) niet in staat met vakantie te gaan tijdens de normale schoolvakanties, dan mag u maximaal eenmaal per schooljaar een verlofverzoek aanvragen buiten de schoolvakantie. De directeur mag voor maximaal 10 schooldagen per jaar extra vrijgeven. Langer dan 10 schooldagen extra vakantie buiten de schoolvakanties om kan nooit.

Uw kind kan alleen verlof krijgen buiten de schoolvakanties als:
  • u ruim van tevoren toestemming bij de directeur van de school vraagt (uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat);
  • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt; u moet een werkgeversverklaring afgeven of bijvoorbeeld een verklaring van een accountant dat u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt;
  • het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
  • het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen.

Download hier het formulier voor aanvraag verlof buiten de schoolvakanties.

Bezwaar maken tegen beslissing schooldirecteur of leerplichtambtenaar

Bent u het niet eens met de beslissing van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.

 

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een openbaar Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie