Samenwerken met ouders

Wij zien ouders als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. 

Een goede afstemming en samenwerking stimuleren we door elkaar te leren kennen. Zo kunnen we in oudercontacten met elkaar bespreken wat we belangrijk vinden in de ontwikkeling van de kinderen. We verwachten dat we met respect voor elkaars zienswijze met elkaar omgaan en zo een basis van vertrouwen opbouwen. Doordat medewerkers en ouders kennis over onderwijs en het kind samenbrengen ontstaan er nieuwe impulsen om de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen.

Uitgangspunt is dat de ontwikkeling van het kind voorop staat!

Vijf partnerschappen

De ene ouder wil betrokken zijn door te helpen in de klas of op de groep en een andere ouder is betrokken doordat hij of zij thuis elke dag voorleest. We onderscheiden vijf partnerschappen die de basis vormen hoe wij ouderbetrokkenheid invullen.

1. Maatschappelijk partnerschap: Samenwerken aan de verbinding met de omgeving
2. Pedagogisch partnerschap: Samenwerken aan opvoeden
3. Didactisch partnerschap: Samenwerken aan leren en ontwikkelen
4. Formeel partnerschap: Inspraak MR/OC , formele documenten
5. Informeel partnerschap: elkaar ontmoeten, ouderhulp en gevoel van samenwerken

 

Communicatie met ouders

Om duidelijk en tijdig te informeren gebruiken we het ouderportaal "MijnSchool".
In een communicatie overzicht beschrijven wij op welke wijze wij ouders informeren.

 

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie