Oudervereniging (OV)

Een groep ouders is actief in of voor de oudervereniging. De OV is nauw betrokken bij de organisatie van activiteiten, zoals: het Vosseburchtfestijn, een surprise met Sinterklaas,  het kerstfeest, Koningsdag, sport-/speldag en het afscheid van groep 8. Gelukkig zijn er enthousiaste hulpouders, die graag meehelpen om dat allemaal te realiseren.

De OV vergadert meerdere keren per schooljaar, waarbij ook twee teamleden aanwezig zijn. De OV verdeelt het werk, zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. Indien nodig worden (nieuwe) ouders gevraagd  voor deelname in de OV.

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij de school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de OV. Het lidmaatschap van de OV geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van De Vosseburcht. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die worden georganiseerd.

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de OV een vrijwillige bijdrage aan de ouders. Hier worden alle activiteiten van betaald. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks  vastgesteld.

De OV int ook de bijdrage voor de schoolschaatslessen van groep 5 en 6 en de  bijdragen voor de schoolreisjes van onderbouw, middenbouw en schoolkamp van groep 7 en 8.

Betaling ouderbijdrage bij voorkeur door gebruik van een doorlopende machtiging.

Alle ouders zijn lid van de oudervereniging.

 

Integraal Kindcentrum

Wij zijn een openbaar Integraal Kindcentrum in de Vosseparkwijk. Wij vinden het belangrijk om kinderen een fijne, veilige en rijke leeromgeving te bieden.
Meer informatie

Speelleergroep

De speelleergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en is een geleidelijke voorbereiding op de kleuterklas. De ontwikkeling wordt op positieve wijze gestimuleerd.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang (BSO)

Iedere dag bieden we voor- en naschoolse opvang in een naastgelegen gebouw, verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie